Regulamin

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy na pobyt turystyczny zawartej pomiędzy Klientem a Willą Elżbieta.
§ 2
REZERWACJA
1. Dokonanie rezerwacji wiąże się z wcześniejszym zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.
2. Wraz z dokonaniem rezerwacji Klient zobowiązany jest do wpłaty 30% zaliczki w terminie 3 dni na rachunek bankowy podany przez właścicieli. W przypadku braku wpływu zaliczki rezerwacja ulega anulowaniu.
3. Pozostałą do rozliczenia należność za pobyt Klient wpłaci najdalej w dniu przyjazdu gotówką, kartą płatniczą lub przelewem w biurze Willi Elżbieta
4. Przy anulacji rezerwacji w terminie krótszym niż 14 dni przed planowanym przyjazdem lub w przypadku braku przyjazdu, Klient zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty za pobyt w pełnym rezerwowanym terminie.
5. Istnieje możliwość przeprowadzenia anulacji rezerwacji bez ponoszenia przez Klienta obciążeń, tylko w sytuacji gdy wskaże on nowego Klienta na ten sam pokój i w tym samym terminie, bądź anulacja rezerwacji odbędzie się w terminie do 14 dni przed planowanym przyjazdem. W takim przypadku Klient otrzyma pełny zwrot wpłaconej kwoty.

§ 3
CENA
1. Podana w opisie cena obejmuje :
a) pobyt w pokoju maksymalnej ustalonej dla niego ilości osób za 1 dobę,
b) wyżywienie zgodnie z wyborem (BB lub HB)
c) miejsce parkingowe nie strzeżone

 

§ 4
WARUNKI POBYTU
1. Okres rozliczeniowy pokoju wynosi 1 dobę, która trwa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 11.00 w dniu wyjazdu. Istnieje możliwość dostosowania podanych wyżej godzin do potrzeb Klienta po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą obiektu w miarę posiadanych możliwości.
2. Po przyjeździe konieczne jest zameldowanie Klienta na podstawie dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu.
3. W przypadku wystąpienia szkody, Klient powinien zawiadomić o niej personel Willi Elżbieta niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
4. Klient zobowiązuje się do eksploatacji pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z pokoju jakichkolwiek elementów jego wyposażenia, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do pokoju
5. Klient zobowiązany jest każdorazowo do należytego zabezpieczenia pokoju w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien i drzwi wejściowych na klucz oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób trzecich.
6. Ze względu na bezpieczeństwo, zabronione jest używanie w pokojach urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju
7. Klient zobowiązuje się do nieprzetrzymywania zwierząt w pokojach oraz przestrzegania zakazu palenia tytoniu. W przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu w tym zakresie, klient może zostać ukarany karą porządkową w wysokości 200zł każdorazowo za naruszenie regulaminu bądź obciążony pełnymi kosztami odświeżenia pomieszczenia lub interwencji służb porządkowych.
8. W dniu wyjazdu Klient zobowiązany jest do przekazania kluczy od pokoju przedstawicielowi Willi Elżbieta,.
9. W wyjątkowych sytuacjach – awarii w pokoju, kradzieży, działania siły wyższej lub innego zdarzenia losowego – Willa Elżbieta ma prawo do udostępnienia Klientowi lokalu zamiennego o parametrach i powierzchni odpowiadającej zarezerwowanemu pokojowi, w tej samej miejscowości. W wypadku braku zgody Klienta na zaproponowany równorzędny pokój umowa ulega rozwiązaniu, w związku z czym Willa Elżbieta ma obowiązek zwrotu Klientowi wpłaconej przez Niego sumy pieniędzy pomniejszonej o rzeczywisty czas pobytu
10. Willa Elżbieta nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta.
§ 5
DANE OSOBOWE
1. Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Willi Elżbieta
2. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
3. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
§ 6
INNE
W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku.

 

 

 

 

 

 

RODO

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Usługi Biurowe Doradztwo Podatkowe mgr Janusz Borowy ul. 1 Maja 26 Janowice Wielkie 58-520


Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

Dane osobowe

Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.

Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.

Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
adres e-mail : willaelzbieta@gmail.com.

Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.

Zobowiązania Administratora

Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.

Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.

Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.


Zobowiązania Hotres.pl

Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.

Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.

Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.

W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:

szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych

ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania

zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego

regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.


 

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;

konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;

rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;

XDo prawidłowej pracy serwisu wykorzystywane są pliki cookies.Stosowane są one do celów statystcznych jak i poprawienia wygody przy korzystaniu z serwisu:
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies zamknij ten komunikat Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Naszą Polityka Cookies.